Tunnisteet

Tunnisteet ovat nimiä, joilla ohjelman objektit (muuttujat, luokat, metodit jne.) tunnistetaan. Tunnisteissa voi käyttää isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita sekä alaviivaa. Ensimmäinen merkki ei kuitenkaan voi olla numero.

Avainsanat

Avainsanoilla on tietty erityinen tehtävä. Ne voivat olla varattuja sanoja, jolloin sitä ei voi käyttää tunnisteena. Tämän voi kuitenkin kiertää laittamalla @-merkin tunnisteen eteen
string @class = "";

Osa avainsanoista sen sijaan ei ole varattuja, jolloin niitä voi käyttää tunnisteena

Avainsanat, jotka ovat myös varattuja sanoja

Avainsana Tehtävä
abstract Määre Abstraktit luokat ja jäsenet
as Tyyppimuunnokset
base Periytyminen
bool Boolean-tyyppi
break Hyppylauseet
byte Numeeriset tyypit
case Valintalause switch:n tapaus
catch Try-catch -lauseen osa
char Merkit ja merkkijonot
checked Lukujen ylivuodon tarkistus
class Luokat
const Vakiot
continue Hyppylauseet
decimal Numeeriset tyypit
default Valintalause switch oletustapaus Antaa tietotyypin oletusarvon
delegate Delegaatit
do Toistolause do…while:n osa
double Numeeriset tyypit
else Ehtolause if:n osa
enum Enum
event Tapahtuma
explicit Määre tyypinmuunnosoperaattorille
extern Määre metodille, joka on toteutettu ulkopuolella (toinen dll tms.)
false Boolean-tyyppi arvo (epätosi)
finally
fixed
float Numeeriset tyypit
for Toistolause for
foreach Toistolause foreach
goto
if Ehtolause if
implicit
in Toistolause foreach Geneerinen määre
int Numeeriset tyypit
interface
internal
is
lock
long Numeeriset tyypit
namespace Nimiavaruus
new Uuden olion luominen
null Tyhjä arvo
object Tietotyypit
operator Operaattorien kuormitus
out Määre metodin parametrille Geneerinen määre
override
params
private
protected
public Suojausmääre "julkinen"
readonly
ref
return Hyppylauseet
sbyte
sealed
short Numeeriset tyypit
sizeof
stackalloc
static Staattiset luokat ja jäsenet
string Merkit ja merkkijonot
struct
switch Valintalause switch
this Viittaa olioon itseensä Määre metodilaajennuksen ensimmäiselle parametrille
throw Hyppylause (heitä poikkeus)
true Boolean-tyyppi arvo (tosi)
try Try-catch -lause
typeof
uint Numeeriset tyypit
ulong Numeeriset tyypit
unchecked
unsafe
ushort Numeeriset tyypit
using
virtual
void Metodin paluuarvo (kun ei palauta mitään)
volatile
while Toistolause while Toistolause do…while:n osa

Avainsanat, jotka eivät ole varattuja sanoja

Avainsana Tehtävä
add Tapahtuman aksessori
alias
ascending Nouseva järjestys LINQ-lausekkeessa
descending Laskeva järjestys LINQ-lausekkeessa
dynamic dynamic-tietotyyppi
from LINQ-lausekkeen aloitus, jolla kerrotaan mitä kokoelmaa käsitellään
get Ominaisuuden aksessori
global Viittaa globaaliin nimiavaruuteen
group LINQ:n ryhmittelylauseke
into LINQ:n tilapäisvaraston määrittely
join LINQ:n liittämislauseke
let LINQ:n tilapäisvaraston määrittely
orderby LINQ:n järjestämislauseke
partial Luokan osittaminen Metodin osittaminen
remove Tapahtuman aksessori
select LINQ:n valintalauseke
set Ominaisuuden aksessori
value Set-aksessorin parametri
var var-tietotyyppi
where Geneerisen tyypin rajoitin LINQ:n ehtolauseke
yield Enumerator-objektin palauttaminen