Tietotyypit

C#:stä löytyy sisäänrakennettuja tietotyyppejä, joiden lisäksi on itse määriteltäviä tietotyyppejä.

Sisäänrakennetut tietotyypit

Tyyppi Sisältö/arvoalue
byte Kokonaisluku väliltä 0 ... 255
sbyte Kokonaisluku väliltä -128 ... 127
short Kokonaisluku väliltä -32,768 ... 32,767
ushort Kokonaisluku väliltä 0 ... 65,535
int Kokonaisluku väliltä -2,147,483,648 ... 2,147,483,647
uint Kokonaisluku väliltä 0 ... 4,294,967,295
long Kokonaisluku väliltä -9,223,372,036,854,775,808 ... 9,223,372,036,854,775,807
ulong Kokonaisluku väliltä 0 ... 18,446,744,073,709,551,615
float Reaaliluku väliltä -3.402823*1038 ... 3.402823*1038
double Reaaliluku väliltä -1.79769313486232*10308 ... 1.79769313486232*10308
decimal Reaaliluku väliltä -79228162514264337593543950335 ... 79228162514264337593543950335
char Yksi Unicode-merkki
string Teksti (=jono Unicode-merkkejä)
bool true tai false (tosi/epätosi)
object Mikä tahansa tyyppi (kaikki tyypit periytyvät object:sta)

Itse määriteltävät tietotyypit

Näistä onkin sitten omat  kappaleensa oppaassa
Tyyppi Suomeksi
struct Tietue
class Luokka
interface Liittymä
enum Lueteltu tyyppi