Select

Jos meillä on tuoteryhmiä, joilla on joukko tuotteita, voimme projisoida siitä esim. kokoelman anonyymejä tyyppejä, joilla on tietoina tuoteryhmän nimi sekä siihen kuuluvien tuotteiden keskihinta.
// haetaan tuoteryhmät
IEnumerable<Tuoteryhma> tuoteryhmat = haeTuoteryhmat();
// tuotteiden keskihinnat tuoteryhmittäin
var keskihinnatTuoteryhmittain = tuoteryhmat.Select(tr => new{ Tuoteryhma = tr.Nimi, Keskihinta = tr.Tuotteet.Average(t => t.Hinta) });

foreach(var anon in keskihinnatTuoteryhmittain)
{
	Console.WriteLine("{0}, {1:0.00}", anon.Tuoteryhma, anon.Keskihinta);
}